Področje dela civilnega prava, ki ga opravljajo odvetniki iz Odvetniške pisarne Mihevc in odvetniki iz Ljubljane.

Civilno pravo

zahtevki povzročiteljem škode
zahtevki zavarovalnicam
sestava odškodninskih tožb
zastopanje pred sodišči

kupoprodajne pogodbe
najemne pogodbe
posestni spori
delitev nepremičnin
pogodbe o ustanovitvi hipoteke
vpisi v zemljiško knjigo

sestavljanje pogodb
pravno preverjanje pogodb
zastopanje v sporih iz pogodb

vodenje izvršilnih postopkov
preživnine
zastopanje dolžnikov
zastopanje upnikov

urejanje meja
razdružitev solastnine
drugi nepravdni postopki

Civilno pravo